• Kasten Öldürme Suçu
 • Taksirle Öldürme Suçu
 • Kasten Yaralama Suçu
 • Taksirle Yaralama Suçu
 • Tehdit Suçu
 • Şantaj Suçu
 • Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu
 • İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme Suçu
 • Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu
 • İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu
 • Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi
 • Haksız Arama Suçu
 • Ayrımcılık Suçu
 • Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozma Suçu
 • Hakaret Suçu
 • Yağma Suçu
 • Mala Zarar Verme Suçu
 • Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu
 • Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma, Kabul Etme veya Bulundurma Suçu
 • Resmi Belgede Sahtecilik Suçu
 • Mühürde Sahtecilik Suçu
 • Özel Belgede Sahtecilik Suçu
 • Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu
 • Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Suçu
 • Zimmet Suçu
 • İrtikâp Suçu
 • Rüşvet Suçu
 • Görevi Kötüye Kullanma Suçu
 • Görevi Yaptırmamak için Direnme Suçu
 • İftira Suçu
 • Yalan Tanıklık Suçu
 • Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme Suçu
 • Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu
 • Siyasal veya Askeri Casusluk Suçu

Bu alanlar örnek olarak sayılmış olup, bunların yanında diğer özel kanunlarda da düzenlenen suç tiplerine ilişkin olarak da müvekkillerimize etkin hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktayız. Özellikle bu alanlara ilişkin soruşturma işlemleri süresince karşılaşılabilecek;

 • Gözaltı
 • Tutuklama
 • Gözlem altına alınma
 • İfade alma
 • Arama
 • El koyma
 • Teknik araçlarla izlenme
 • İletişim tespiti ve kayda alınması

İşlemlerinin hukuki denetimi ve değerlendirilmesi, bu işlemler neticesinde verilen kararlara karşı yapılacak itirazlar, bu süreçte gerekli tüm hukuki bilgi ve desteğin verilmesi hususlarında titiz çalışma disiplini ile müvekkillerimize her türlü hukuki desteği sağlamaktayız.

Mali Ceza Hukuku

 • Güveni Kötüye Kullanma Suçu
 • Bedelsiz Kalmış Senedi Kullanma Suçu
 • Basit ve Nitelikli Dolandırıcılık Suçları
 • Hileli ve Taksirli İflas Suçları
 • Karşılıksız Yararlanma Suçu
 • Suç eşyasının satın alınması Suçu
 • Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu
 • Bankacılık Suçları
 • Sigortacılık Suçları
 • Sermaye Piyasası Suçları
 • İhaleye ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları
 • Enerji Piyasası Suçları
 • Rekabet Suçları
 • Ticari Sır ve Bankacılık Sırrının İfşası Suçu
 • Mal ve Hizmet Satımından Kaçınma Suçu

İdari Ceza Hukuku

 • Herhangi bir ekonomik faaliyete başlanması sürecinde İdari Ceza Hukuku açısından gerekli danışmanlık hizmetinin verilmesi,
 • İdarece uygulanan vergi, gümrük, spor, bankacılık, sigortacılık vb. alanlardaki idari para cezalarına ya da diğer idari yaptırımlara karşı idari ya da adli başvuruların yapılması,
 • İdari para cezalarına yönelik hukuki başvuruların takibi ve sonuçlandırılması konularında yetkin hukukçu kadrosu ve alanında uzman danışmanlarla, en etkin hukuki çözümleri sunmaktadır.
 • Vergi (Vergi İdarelerince uygulanan idari cezalar)
 • Gümrük (Gümrük İdarelerince uygulanan idari cezalar)
 • Bankacılık (BDDK ve TMSF tarafından uygulanan idari cezalar)
 • Sigortacılık (SDK tarafından uygulanan idari cezalar)
 • Sermaye Piyasası (SPK tarafından uygulanan idari cezalar)
 • Enerji ve Madencilik (EPDK tarafından uygulanan idari cezalar)
 • Spor Faaliyetleri (TFF, TBF, TVF ve diğer kurumlar tarafından uygulanan idari cezalar)
 • Sosyal Güvenlik (SGK tarafından uygulanan idari cezalar)
 • Kültür ve Tabiat Varlıkları (KTVKK tarafından uygulanan idari cezalar)
 • Kamu İhaleleri (KİK tarafından uygulanan idari cezalar)
 • Radyo Televizyon Uygulaması (RTÜK tarafından uygulanan idari cezalar)
 • Telekomünikasyon Uygulaması (TİDB tarafından uygulanan idari cezalar)
 • Diğer Bakanlık, Kurum ve Kuruluşlarca Uygulanan İdari Cezalar

Vergi-Ceza Hukuku

 • Vergi Kaçakçılığı Suçları
 • Gümrük Kaçakçılığı Suçları
 • Vergi ve Gümrük Uygulamasından Kaynaklanan Diğer Suçlar

Bilişim Suçları

 • Sistemde bulunan bilgileri izinsiz kullanmak
 • Sistemde bulunan bilgileri izinsiz nakletmek
 • Yarar sağlamak amacıyla sistem ve unsurlarını değiştirmek
 • Bilişim yolu ile işlenen dolandırıcılık
 • Bilişim yolu ile yapılan sahtecilik suçları
 • Bilişim yolu ile yapılan marka tecavüzleri
 • Bilişim sistemleri yolu ile hakaret
 • Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme suçu
 • Bilişim sistemini bozma ve engelleme suçları
 • Bilişim sistemindeki verileri değiştirme, bozma, kopyalama ve yok etme suçları,
 • Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu
 • Müstehcenlik suçu
 • İnternet yoluyla işlenen hakaret, tehdit ve şantaj suçları
 • Bilişim sistemlerinin veya internet araç olarak kullanıldığı diğer bilgisayar, bilişim ve internet suçları

İnfaz Hukuku

Ceza yargılamasının vazgeçilmez kurumlarımdan birisi de infazdır. Yapılan yargılamada mahkûmiyetinize karar verilmiş dahi olsa infaz sırasında uyulması gereken hukuk normları mevcuttur. İnsanlık Orta Çağ hukuk sistemini terk etmiş ve bunun yerine modern bir ceza hukuku kurmuştur. (ve halen de kurmaya devam etmektedir.) Hükmolunan cezanın ne kadarını yatacaksınız; bu sürenin ne kadarı kapalı infaz kurumlarında ne kadarı açık infaz kurumlarında geçecek; denetimli serbestlik tedbiri ile sivil hayatınıza nasıl döneceksiniz; bu sürelerin hesabında yapılan hatalara karşı itiraz ve şikâyet yolları; infaz hâkimliği işlemleri; denetimli serbestlik müdürlüğü işlemlerine karşı izlenecek yöntemler; Ceza infaz kurumlarında karşılaşılan disiplin soruşturmaları ve bu cezalara karşı izlenecek kanuni yol gibi durumlarda hukuk büromuz danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır.