• Kambiyo senetleri (çek, senet, poliçe), fatura vs. alacakların icra ve iflas yoluyla takibi
 • Borçlunun malvarlığının araştırılması, istihbarat çalışma yapılması
 • Tahliye, itirazın kaldırılması, istihkak, ihalenin feshi, kıymet takdirine itiraz, haczedilemezdik itirazı ve diğer icra hukuk davaları
 • Taahhüdü ihlal, ticareti terk, malvarlığının kötü niyetli olarak azaltılması ve diğer icra ceza davaları
 • İflas ve iflasın ertelenmesi davaları
 • Hacizli menkul ve gayrimenkul satışları ile rehinin ve ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takipleri
 • Tahsil edilemeyen alacakların icra kanalı ile tahsili
 • Mahkeme kararlarının uygulanmasının temini
 • Ticari ve şahsi alacakların tahsili
 • Ticari ve şahsi alacakların teminatlandırılması
 • Teminatların paraya çevrilmesi
 • Müvekkiller aleyhine yapılan icra takiplerinde hak ve menfaatlerinin korunması ve zarar görmelerinin engellenmesi
 • İcra ve iflas aşamalarında şirketlerin ve şahısların alacaklarının/borçlarının yeniden yapılandırılması
 • Mali durumunun ıslahı ve yeniden örgütlenmesinin sağlanması
 • Şirketin tümünün veya bir bölümünün satışında, risklerinin tanımlanması
 • İflas sürecinin hazırlık ve kabul aşamalarında iflas plan taslağı oluşturulması