İdare hukuku

  • İdari yaptırımlara karşı idare mahkemelerinde veDanıştay’da açılacak tam yargı ve idari işlemin iptali davalarının takibi
  • Belediyelerin imar ve iskan işlemlerine karşıyapılacak olan ve itirazlar ve hukuki prosedürün işletilmesi
  • Kamu ihale kurumu kararlarına yapılacakitirazlar ve uyuşmazlıkların çözümü

Vergi Hukuku

  • Vergi tarhı, tahakkuku ve tahsili aşamasındayaşanan hukuki problemlerin çözümü
  • Vergi daireleri tadilat ve takdir komisyonlarıkararlarına karşı yapılacak itirazlar ve gerekli hukuki prosedürün işletilmesi
  • Maliye Bakanlığı ve vergi daireleri ilekarşılaşılan sorunların sulh veya dava yolu ile çözümü
  • Vergi davaları
  • Vergi cezalarına karşı yapılacak itirazlar vedava aşamasında temsil