ARS AVUKATLIK ve ARABULUCULUK BÜROSU

AYDINLATMA METNİ
Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile ARS Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosu tarafından usulüne uygun olarak işlenen ve korunan kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek amacı ile hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu
Arslan Bolat, KVKK ve ilgili düzenlemeler kapsamında veri sorumlusu sıfatını haizdir. Veri sorumlumuza aşağıda verilen iletişim bilgilerini kullanarak ulaşmanız mümkündür.

Adres: İstasyon Mah. Saadet Cad. No:100/4 İlkadım/SAMSUN
Telefon: 0362 234 6416

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve İşlenecek Kişisel Veriler
Ofisimiz tarafından ilgili kişilerin kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

Aramalar;
İşlenen kişisel veriler: Adı, Soyadı, Telefon Numarası, E-Posta, Ses, Kurum ve Unvan Bilgisi
Amaçlar: İletişimin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması amacı ile işlenmektedir.

Müvekkil;
İşlenen kişisel veriler: Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, ceza mahkumiyeti bilgileri, finansal bilgiler, görsel ve işitsel her türlü kayıt, vasi bilgileri, aile bilgileri, aile iletişim bilgileri, sağlık bilgileri, güvenlik tedbirleri, mesleki bilgiler
Amaçlar: Dava süreçlerinin yürütülmesi, hukuki takiplerin sağlanması, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, ödeme işlemlerinin sağlanması amacı ile işlenmektedir.

İş Başvurusu;
İşlenen kişisel veriler : Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, iş deneyimi, eğitim bilgileri, sertifikasyon bilgileri, hobi bilgileri, referans bilgileri, sağlık durumu bilgileri, ehliyet bilgileri
Amaçlar: Bu veriler çalışan/stajyer adaylarının yerleştirme ve işe alım, bu süreçteki iletişimin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

Ofiste Bulunulması;
İşlenen Kişisel veriler: Görsel ve işitsel her türlü kayıt
Amaçlar: Bu veriler ofisin, ofis çalışanlarının, müvekkillerin ve ofiste bulunanların güvenliği amacıyla işlenmektedir.

Kişisel Veri İşleme ve Toplama Yöntemi ile Bunların Hukuki Dayanakları
Arama yapılması sürecinde; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.5/II-c ve m.5/II-f maddeleri gereği “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle,

Müvekkil kişisel verileri; 5/I ve 5/II-f maddeleri gereği “kanunda açıkça öngörülmesi” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ya da ilgili kişinin açık rızasının bulunması hukuki sebeplerine dayanarak, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle, işlenmektedir.

İş başvurusu yapılması sürecinde; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.5/II-f gereği “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak, otomatik ve otomatik olmayan yöntemle,

Ofiste bulunulması sürecinde; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.5/II-f gereği “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak, otomatik ve otomatik olmayan yöntemle,

Kişisel Verilerin Aktarılması
Söz konusu kişisel veriler veri sorumlusu tarafından hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ya da ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine; hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi amacıyla hizmet sağlayıcılarına aktarılabilecektir.

İlgili Kişinin Hakları
Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin hakları 6698 sayılı Kanunun 11. maddesinde düzenlenmiştir. Aynı Kanunun 13. maddesindeki başvuru hakları, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen yöntemlerle yukarıda verilen iletişim bilgileri aracılığı ile kullanılabilecektir.

Veri sorumluları tarafından, ilgili kişi tarafından yapılacak başvurular en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde cevaplandırılacak ve sonuçlandırılacaktır.